INFORMOVANÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážený používateľ aplikácie Doklado,

V záujme dodržania právnych predpisov o ochrane osobných údajov platných v Slovenskej republike
a Európskej únií je potrebné, aby ste uviedli svoj súhlas alebo nesúhlas, ktorý je potrebný pre
niektoré formy spracúvania Vašich osobných údajov a niektoré formy našej komunikácie s Vami.
Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov:
Ako dotknutá osoba udeľujem prevádzkovateľovi spoločnosti SmartLab s.r.o., so sídlom Mateja Bela
8797/1A, 010 15 Žilina, IČO: 53 781 856, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:
Sro, vložka č.: 77283/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) výslovný, informovaný a dobrovoľný súhlas na
spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, IČO, emailová adresa, telefónne
číslo, adresa sídla/miesta podnikania, údaje o výške vašich výdavkov, údaje o vašich dodávateľoch,
všeobecné informácie o vašom zariadení, osobné údaje, ktoré nám poskytnete v prípade, že nás
budete kontaktovať, štatistické údaje o využívaní aplikácie Doklado a/alebo používanie webovej
stránky www.doklado.sk v rámci Užívateľského konta, štruktúrované informácie a údaje, ktoré sú
obsahom mojich uložených eDokladov, technické údaje o mojom mobilnom zariadení alebo inom
zariadení, z ktorého sa prihlasujem do aplikácie Doklado alebo užívateľského konta na webovej
stránke www.doklado.sk (v rozsahu IP adresa, operačný systém môjho zariadenia, nastavenia
webového prehliadača) a cookies, a to na marketingové využitie vrátane profilovania pri reklame a
marketingu produktov a služieb zmluvných partnerov prevádzkovateľa, ktorými sú zasielanie
reklamných a marketingových ponúk prostredníctvom emailu, SMS správy alebo notifikácií v aplikácii
Doklado.

Tento súhlas sa osobitne vzťahuje na vykonanie profilovania mnou poskytnutých osobných údajov v
pseudoymizovanej podobe prevádzkovateľom. V zmysle tohto môjho súhlasu môže prevádzkovateľ
priradiť informácie o mojom správaní v rámci používania aplikácie Doklado a/alebo webovej stránky
www.doklado.sk k ďalším mojim osobným údajom, ktoré som prevádzkovateľovi poskytol alebo
ktoré prevádzkovateľovi poskytnem počas používania aplikácie Doklado a/alebo webovej stránky
www.doklado.sk (vrátane informácií eDokladov, ako napríklad počet, množstvo a cena tovarov a
služieb, ktoré som nakúpil, a ktoré som vo forme eDokladu uložil v aplikácií Doklado a/alebo na
webovej stránke www.doklado.sk v rámci môjho Užívateľského konta), za účelom ich analýzy,
predvídania správania a iných aspektov súvisiacich s mojimi osobnými preferenciami, a tým
individualizovaním reklamných a marketingových ponúk, ktoré by ma mohli na základe mojich
preferencií zaujímať. Takto vytvorený profil, ako aj iné moje osobné údaje spracúvané
prevádzkovateľom v zmysle tohto môjho súhlasu nebudú poskytované ani odovzdávané zmluvným
partnerom prevádzkovateľa; tieto údaje budú vždy uložené u prevádzkovateľa.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ na základe poskytnutých údajov a ďalšej komunikácie s mojou osobou
vykonával profilovanie za účelom adresného a personalizovaného zasielania marketingových a
reklamných ponúk na tovary a služby predávané a poskytované zmluvnými partnermi
prevádzkovateľa, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a preferenciám.

Príklad: prostredníctvom aplikácie Doklado si uložím eDoklady z nákupov môjho preferovaného
sortimentu, ktoré som nakúpil u môjho obľúbeného predajcu. Prevádzkovateľ môže na základe mnou
udeleného súhlasu analyzovať moje preferencie a záujmy pri nakupovaní (priradením informácií z
mojich uložených eDokladov k ďalším mojim osobným údajom, ktoré som mu poskytol) a tieto

následne vyprofilovať. Týmto spôsobom môže prevádzkovateľ vytvoriť môj profil mnou
preferovaného sortimentu (napríklad, že preferujem čerstvé ovocie alebo zeleninu). Na základe tohto
profilu mi môže prevádzkovateľ ponúknuť adresné a personalizované časovo obmedzené ponuky,
bonusy, zľavy alebo poukazy, ktoré poskytujú zmluvní partneri prevádzkovateľa, ktoré zodpovedajú
mojim preferenciám a ktoré sa vzťahujú na mnou preferovaný sortiment alebo ktoré by ma mohli v
súvislosti s mojimi preferenciami zaujímať. Tieto ponuky mi môže prevádzkovateľ zasielať emailom,
SMS správou alebo notifikáciou v aplikácií Doklado. Výsledkom profilovania môžu byť aj špeciálne
ponuky alebo zľavy vo vzťahu k produktom, službám alebo sortimentu, ktorý bežne nakupujem.

Beriem na vedomie, že v rámci činnosti prevádzkovateľa na základe udeleného súhlasu, profilovanie
znamená sledovanie môjho nákupného správania a oslovenie zo strany prevádzkovateľa s ponukou
tovarov alebo služieb, ktoré predávajú alebo poskytujú zmluvní partneri prevádzkovateľa, formou
emailu, SMS správy alebo notifikácie v aplikácii Doklado.

Tento súhlas udeľujem na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, teda na
obdobie odo dňa udelenia môjho súhlasu do dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom v
zmysle platných všeobecných obchodných podmienok, najdlhšie však na obdobie 10 rokov odo dňa
udelenia súhlasu na vyššie uvedené spracúvanie mojich osobných údajov, podľa toho, čo nastane
skôr.

Súhlasím, aby mi ponuky tovarov a služieb zmluvných partnerov prevádzkovateľa prevádzkovateľ
zasielal formou emailu, SMS správy alebo notifikácie v aplikácii Doklado.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať
odškrtnutím tzv. tickboxu v nastaveniach môjho Užívateľského konta na webovej stránke
www.doklado.sk po prihlásení sa do užívateľskej časti webovej stránky.

Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebudem môcť
vyššie uvedené marketingové ponuky získať, pretože prevádzkovateľ nebude oprávnený moje
kontaktné údaje využívať na zasielanie reklamných a marketingových ponúk produktov a služieb
predávaných a poskytovaných zmluvnými partnermi prevádzkovateľa. Rovnako som si vedomý/á, že
bez vyhodnotenia poskytnutých osobných údajov a ďalšej komunikácie s mojou osobou nebude
prevádzkovateľ schopný zabezpečiť adresnosť poskytovaných reklamných a marketingových ponúk a
ich súlad s mojimi potrebami a tieto ponuky mi z uvedeného dôvodu bez môjho udeleného súhlasu
ani nebude zasielať.

Beriem na vedomie, že odvolaním môjho vyššie uvedeného súhlasu bude spracúvanie mojich
osobných údajov založené na súhlase bezodkladne ukončené. Súčasne beriem na vedomie, že
odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Beriem na vedomie, že tento súhlas sa považuje za súhlas v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadene o
ochrane údajov), súhlas v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov a za súhlas v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v
znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ je povinný tento môj súhlas archivovať, za účelom
preukázania plnenia si svojej zákonnej povinnosti byť schopný preukázať, že som ako dotknutá osoba
udelil(a) tento súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov.

Bližšie informácie o zásadách spracovania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby TU.

Scroll to Top

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.