INFORMOVANÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážený používateľ aplikácie Doklado,

V záujme dodržania právnych predpisov o ochrane osobných údajov platných v Slovenskej republike a Európskej únií je potrebné, aby ste uviedli svoj súhlas alebo nesúhlas, ktorý je potrebný pre niektoré formy spracúvania Vašich osobných údajov a niektoré formy našej komunikácie s Vami. Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov: Ako dotknutá osoba udeľujem prevádzkovateľovi spoločnosti Doklado s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého, 010 01 Žilina, IČO: 53 781 856, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 77283/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) výslovný, informovaný a dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, IČO, emailová adresa, telefónne číslo, adresa sídla/miesta podnikania, údaje o výške vašich výdavkov, údaje o vašich dodávateľoch, všeobecné informácie o vašom zariadení, osobné údaje, ktoré nám poskytnete v prípade, že nás budete kontaktovať, štatistické údaje o využívaní aplikácie Doklado a/alebo používanie webovej stránky www.doklado.sk v rámci Užívateľského konta, štruktúrované informácie a údaje, ktoré sú obsahom mojich uložených eDokladov, technické údaje o mojom mobilnom zariadení alebo inom zariadení, z ktorého sa prihlasujem do aplikácie Doklado alebo užívateľského konta na webovej stránke www.doklado.sk (v rozsahu IP adresa, operačný systém môjho zariadenia, nastavenia webového prehliadača) a cookies, a to na marketingové využitie vrátane profilovania pri reklame a marketingu produktov a služieb zmluvných partnerov prevádzkovateľa, ktorými sú zasielanie reklamných a marketingových ponúk prostredníctvom emailu, SMS správy alebo notifikácií v aplikácii Doklado.

Tento súhlas sa osobitne vzťahuje na vykonanie profilovania mnou poskytnutých osobných údajov v pseudoymizovanej podobe prevádzkovateľom. V zmysle tohto môjho súhlasu môže prevádzkovateľ priradiť informácie o mojom správaní v rámci používania aplikácie Doklado a/alebo webovej stránky www.doklado.sk k ďalším mojim osobným údajom, ktoré som prevádzkovateľovi poskytol alebo ktoré prevádzkovateľovi poskytnem počas používania aplikácie Doklado a/alebo webovej stránky www.doklado.sk (vrátane informácií eDokladov, ako napríklad počet, množstvo a cena tovarov a služieb, ktoré som nakúpil, a ktoré som vo forme eDokladu uložil v aplikácií Doklado a/alebo na webovej stránke www.doklado.sk v rámci môjho Užívateľského konta), za účelom ich analýzy, predvídania správania a iných aspektov súvisiacich s mojimi osobnými preferenciami, a tým individualizovaním reklamných a marketingových ponúk, ktoré by ma mohli na základe mojich preferencií zaujímať. Takto vytvorený profil, ako aj iné moje osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom v zmysle tohto môjho súhlasu nebudú poskytované ani odovzdávané zmluvným partnerom prevádzkovateľa; tieto údaje budú vždy uložené u prevádzkovateľa.

Súhlasím, aby prevádzkovateľ na základe poskytnutých údajov a ďalšej komunikácie s mojou osobou vykonával profilovanie za účelom adresného a personalizovaného zasielania marketingových a reklamných ponúk na tovary a služby predávané a poskytované zmluvnými partnermi prevádzkovateľa, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a preferenciám.

Príklad: prostredníctvom aplikácie Doklado si uložím eDoklady z nákupov môjho preferovaného sortimentu, ktoré som nakúpil u môjho obľúbeného predajcu. Prevádzkovateľ môže na základe mnou udeleného súhlasu analyzovať moje preferencie a záujmy pri nakupovaní (priradením informácií z mojich uložených eDokladov k ďalším mojim osobným údajom, ktoré som mu poskytol) a tieto následne vyprofilovať. Týmto spôsobom môže prevádzkovateľ vytvoriť môj profil mnou preferovaného sortimentu (napríklad, že preferujem čerstvé ovocie alebo zeleninu). Na základe tohto profilu mi môže prevádzkovateľ ponúknuť adresné a personalizované časovo obmedzené ponuky, bonusy, zľavy alebo poukazy, ktoré poskytujú zmluvní partneri prevádzkovateľa, ktoré zodpovedajú mojim preferenciám a ktoré sa vzťahujú na mnou preferovaný sortiment alebo ktoré by ma mohli v súvislosti s mojimi preferenciami zaujímať. Tieto ponuky mi môže prevádzkovateľ zasielať emailom, SMS správou alebo notifikáciou v aplikácií Doklado. Výsledkom profilovania môžu byť aj špeciálne
ponuky alebo zľavy vo vzťahu k produktom, službám alebo sortimentu, ktorý bežne nakupujem.

Beriem na vedomie, že v rámci činnosti prevádzkovateľa na základe udeleného súhlasu, profilovanie znamená sledovanie môjho nákupného správania a oslovenie zo strany prevádzkovateľa s ponukou tovarov alebo služieb, ktoré predávajú alebo poskytujú zmluvní partneri prevádzkovateľa, formou emailu, SMS správy alebo notifikácie v aplikácii Doklado.

Tento súhlas udeľujem na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, teda na obdobie odo dňa udelenia môjho súhlasu do dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom v zmysle platných všeobecných obchodných podmienok, najdlhšie však na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na vyššie uvedené spracúvanie mojich osobných údajov, podľa toho, čo nastane skôr.

Súhlasím, aby mi ponuky tovarov a služieb zmluvných partnerov prevádzkovateľa prevádzkovateľ zasielal formou emailu, SMS správy alebo notifikácie v aplikácii Doklado.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať odškrtnutím tzv. tickboxu v nastaveniach môjho Užívateľského konta na webovej stránke www.doklado.sk po prihlásení sa do užívateľskej časti webovej stránky.

Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebudem môcť vyššie uvedené marketingové ponuky získať, pretože prevádzkovateľ nebude oprávnený moje kontaktné údaje využívať na zasielanie reklamných a marketingových ponúk produktov a služieb predávaných a poskytovaných zmluvnými partnermi prevádzkovateľa. Rovnako som si vedomý/á, že bez vyhodnotenia poskytnutých osobných údajov a ďalšej komunikácie s mojou osobou nebude prevádzkovateľ schopný zabezpečiť adresnosť poskytovaných reklamných a marketingových ponúk a ich súlad s mojimi potrebami a tieto ponuky mi z uvedeného dôvodu bez môjho udeleného súhlasu ani nebude zasielať.

Beriem na vedomie, že odvolaním môjho vyššie uvedeného súhlasu bude spracúvanie mojich osobných údajov založené na súhlase bezodkladne ukončené. Súčasne beriem na vedomie, že odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Beriem na vedomie, že tento súhlas sa považuje za súhlas v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadene o ochrane údajov), súhlas v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a za súhlas v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ je povinný tento môj súhlas archivovať, za účelom preukázania plnenia si svojej zákonnej povinnosti byť schopný preukázať, že som ako dotknutá osoba udelil(a) tento súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov. Bližšie informácie o zásadách spracovania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby TU.

Návrat hore
Scroll to Top

Vyskúšajte všetky funkcie Doklado
na 30 dní zadarmo

Podrobné návody ku každej bráne nájdete priamo
v Konvertore.